Структура

Структуру позашкільної освіти становлять:

• позашкільні навчальні заклади;

• інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти довільного підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади І—II рівнів акредитації;

• гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об’єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації;

• клуби та об’єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;

• культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи;

• фонди, асоціації, діяльність яких пов’язана із функціонуванням позашкільної освіти.

Позашкільний навчальний заклад за своїми організаційно-правовими формами може бути державної, комунальної або приватної форми власності.

Статус державного має позашкільний навчальний заклад, заснований на державній формі власності.

Статус комунального має позашкільний навчальний заклад, заснований на комунальній формі власності.

Статус приватного має позашкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності.

Засновниками позашкільного навчального закладу можуть бути: центральні та місцеві органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; підприємства, установи, організації України та їх об’єднання незалежно від форм власності та підпорядкування; громадяни України.

Державні та комунальні позашкільні навчальні заклади створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб за умови наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.

Рішення про створення приватного позашкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів. Порядок створення, реорганізації та ліквідації позашкільних навчальних закладів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Державні та комунальні позашкільні навчальні заклади здійснюють свою діяльність після реєстрації статуту. Приватні позашкільні навчальні заклади здійснюють свою освітню діяльність після реєстрації статуту та за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством України порядку.

Позашкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності мають рівні права і несуть однакові зобов’язання щодо дотримання вимог законодавства України.

Позашкільні навчальні заклади можуть бути комплексними та профільними.

Комплексні позашкільні навчальні заклади організовують роботу з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним). До комплексних позашкільних навчальних закладів належать палаци, центри, будинки дітей та юнацтва, дитячої та юнацької творчості.

Профільні позашкільні навчальні заклади організовують роботу за певним напрямом позашкільної діяльності. До профільних позашкільних навчальних закладів належать центри, клуби туристсько-краєзнавчої, науково-технічної, еколого-натуралістичної, спортивно-оздоровчої, художньо-естетичної творчості, військово-патріотичного спрямування, станції юних туристів, натуралістів, техніків, школи мистецтв, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи, оздоровчі заклади, туристські бази.

Позашкільна освіта здійснюється за різними напрямами. Серед них: художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, дослідницько-експериментальний, фізкультурно-спортивний або спортивний, військово-патріотичний, бібліотечно-бібліографічний, соціально-реабілітаційний, оздоровчий, гуманітарний.

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти – напрям, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями (учнями і слухачами) практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва.

Науково-технічний напрям позашкільної освіти – напрям, який забезпечує набуття вихованцями (учнями і слухачами) техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями

Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти – напрям, позашкільної освіти, який передбачає оволодіння вихованцями (учнями і слухачами) знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості.Спрямований на набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво.

Туристсько-краєзнавчий напрям позашкільної освіти – напрям, який спрямовується на залучення вихованців (учнів і слухачів) до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних,історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства.

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти – напрям, який сприяє залученню вихованців (учнів і слухачів) до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань.

Фізкультурно-спортивний або спортивний напрям позашкільної освіти -напрям, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців (учнів і слухачів) необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя.

Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти – напрям, який забезпечує належний рівень підготовки вихованців (учнів і слухачів) до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності.

Бібліотечно-бібліографічний напрям позашкільної освіти – напрям, який спрямований на поглиблення пізнавальних інтересів вихованців (учнів і слухачів) підвищення їх інформаційної культури, набуття навичок і умінь орієнтуватися у зростаючому потоці інформації.

Соціально-реабілітаційний напрям позашкільної освіти – напрям, який забез­печує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців (учнів і слухачів), підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку.

Оздоровчий напрям позашкільної освіти – напрям, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями (учнями і слухачами) знаннями про здоровий спосіб життя, організацію, набуття і закріплення навичок, зміцнення особистого здоров’я і формування гігієнічної культури особистості.

Гуманітарний напрям позашкільної освіти – напрям, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців (учнів і слухачів), оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

Позашкільні навчальні заклади можуть функціонувати як центри, комплекси, палаци, будинки, клуби, станції, кімнати, студії, школи мистецтв, початкові спе­ціалізовані мистецькі навчальні заклади, спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву, фізкультурно-спортивні клуби за місцем проживання, фізкультурно-оздоровчі клуби інвалідів, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву, дитячі стадіони, дитячі бібліотеки, дитячі флотилії, галереї, бюро, оздоровчі заклади, що здійснюють позашкільну освіту.

Творчі об’єднання позашкільного навчального закладу класифікуються за трьома рівнями.

– початковий рівень – творчі об’єднання загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють виявленню здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів або розвитку їх інтересу до творчої діяльності;

– основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси вихо­ванців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння і навички, задоволь­няють потреби у професійній орієнтації;

– вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для особливо здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

Контакти

03148, м. Київ, пр-т Л. Курбаса, 2-А
Тел.: (044) 407-07-94
Моб.: (096)337-15-81
E-mail: [email protected] 
Міжнародна асоціація
позашкільної освіти

Кафедра позашкільної освіти
Інженерно-педагогічний факультет
НПУ імені М. П. Драгоманова

Ми в соцмережах