Проект Концепції
позашкільної освіти

КОНЦЕПЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Автори:
Олена Биковська, Світлана Боровська,
Людмила Мозгова, Ганна Суркова
Представники Міжнародної асоціації позашкільної освіти і Асоціації міст України підготували проект Концепції позашкільної освіти в умовах децентралізації. Пропонуємо вашій увазі даний проєкт.

Проблема, що потребує розв’язання

Ефективна реалізація Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від  29.09. 2019 року  № 849, одними з цілей якої є самодостатність, творчість та креативність особистостей, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі, залежить, зокрема, від розв’язання проблем позашкільної освіти.

Позашкільна освіта як невід’ємний складник системи освіти в умовах децентралізації потребує особливої уваги.

Основними проблемами позашкільної освіти в умовах децентралізації є:

¬ зменшення державної підтримки позашкільної освіти, забезпечення реалізації прав дітей на здобуття позашкільної освіти у закладах позашкільної освіти;

¬ суттєва залежність охоплення дітей позашкільною освітою від територіальної доступності закладів позашкільної освіти та спроможності місцевих бюджетів утримувати їх мережу;

¬ недостатній рівень кадрового забезпечення системи позашкільної освіти;

¬ недостатнє оновлення змісту і методики освітнього процесу у закладах позашкільної освіти;

¬ недостатній рівень фінансового і матеріально-технічного забезпечення позашкільної освіти, модернізації матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти, діяльності закладів позашкільної освіти.

Мета, принципи і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є підвищення якості і доступності позашкільної освіти у закладах позашкільної освіти в адміністративно-територіальних одиницях в умовах децентралізації.

Принципами Концепції є:

○  принцип конституційності. Підпорядкування нормативним положен­ням конституції та забезпечення її реалізації, врахування норм нормативно-правових актів та міжнародних документів у сфері позашкільної освіти.

○  принцип державності. Передбачає взаємоповагу і взаємовідповідальність особи, громади і держави у забезпеченні прав на якісну і доступну позашкільну освіту.

○  принцип паритетності. Забезпечення рівних можливостей доступності кожному до позашкільної освіти у закладах позашкільної освіти.

○  принцип співробітництва. Забезпечення взаємодії між органами законодавчої і виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, практиками позашкілля під час формування та реалізації державної і регіональної політики у сфері позашкільної освіти.

○  принцип науковості. Орієнтування на теоретичні положення, науково перевірені знання, що відповідають сучасному рівню розвитку науки і практики у сфері позашкільної освіти.

○  принцип культуровідповідності. Передбачає врахування національних традицій та світових надбань людства у формуванні та реалізації державної і регіональної політики у сфері позашкільної освіти.

○  принцип гуманізації. Передбачає цінність людини як особистості, її вільний розвиток і творчу реалізацію засобами позашкільної освіти.

Заходи, зазначені у Концепції, передбачається здійснити протягом 2020-2022 років.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми обрано модель щодо необхідності забезпечення права кожної дитини на якісну і доступну позашкільну освіту.

З метою посилення державної підтримки позашкільної освіти, забезпечення реалізації прав дітей на здобуття позашкільної освіти у закладах позашкільної освіти необхідним є внесення змін у Національний класифікатор України, Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 (наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 року № 530) у частині доповнення КВЕД 85.33 Позашкільна освіта.

Також важливим постає розробка механізму ліцензування за бажанням, зокрема внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 року № 1187 у частині доповнення ліцензування у сфері позашкільної освіти.

З метою покращення ситуації у забезпеченні рівного доступу до позашкільної освіти, охоплення дітей закладами позашкільної освіти за різними напрямами позашкільної освіти необхідним є забезпечення державної підтримки розвитку та модернізації позашкільної освіти у частині:

❉ запровадження цільового трансферту з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток та модернізацію закладів позашкільної освіти, кошти якого за принципом співфінансування з місцевими бюджетами підуть на будівництво, ремонт та оснащення належної матеріально-технічної бази закладів освіти;

❉ розроблення формули розподілу та запровадження державної субвенції, передбаченої статтею 78 Закону України «Про освіту», на оплату праці педагогічних працівникам працівників закладів позашкільної освіти.

Для розв’язання проблеми кадрового забезпечення системи позашкільної освіти необхідним є введення системної підготовки педагогічних кадрів для позашкільної освіти. Зокрема, внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 року № 266 у частині доповнення окремої спеціальності 018 Позашкільна освіта.

Також важливим постає питання піднесення престижу професії педагогічного працівників закладів позашкільної освіти та їх мотивації. На часі внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» № 1298 від 30.08.2002 р. щодо просування оплати праці педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 1–2 тарифні розряди Єдиної тарифної сітки.

Окремої уваги потребує активізація професійної орієнтації випускників закладів позашкільної освіти на педагогічні спеціальності, залучення до здобуття вищої педагогічної освіти та розроблення механізмів підтримки молодих педагогів, які працюють у закладах позашкільної освіти.

З метою оновлення змісту і методики освітнього процесу у закладах позашкільної освіти необхідним є реалізація компетентнісного підходу з урахуванням формування пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.

Також важливим є розвиток профільного та інклюзивного навчання, використання SТЕМ-підходу в освітньому процесі закла­дів позашкільної освіти.

З метою покращення рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення позашкільної освіти, модернізації матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти необхідним є активізація участі закладів позашкільної освіти, навчання педагогічних працівників щодо залучення коштів із грантів, проєктів, надання платних освітніх послуг, з інших джерел, не заборонених законодавством.

Очікувані результати

За результатами реалізації Концепції очікується:

✓посилення державної підтримки позашкільної освіти, забезпечення реалізації прав дітей на здобуття позашкільної освіти у закладах позашкільної освіти;

✓забезпечення рівного доступу до позашкільної освіти, збільшення охоплення позашкільною освітою в закладах позашкільної освіти на рівні не менше 50✓60% дітей від загальної кількості дітей дошкільного і шкільного віку.

✓оновлення і посилення кадрового забезпечення системи позашкільної освіти, закладів позашкільної освіти;

✓оновлення змісту і методики освітнього процесу у закладах позашкільної освіти; високі досягнення вихованців, учнів, слухачів в Україні і на міжнародному рівні;

✓вирівнювання фінансування позашкільної освіти, закладів позашкільної освіти за кошти засновника, державного та/або місцевих бюджетів, батьків, з інших джерел, не заборонених законодавством;

✓підвищення ефективності формування творчих та креативних особистостей, що передбачає Програма діяльності Кабінету Міністрів України.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

Фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією Концепції, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

 Відомості про авторів

Биковська Олена Володимирівна, президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти, завідувач кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор

Боровська Світлана Василівна, керівник Харківського відділення МАПО, директор Харківського Палацу творчості дітей та юнацтва, заслужений працівник освіти України

Мозгова Людмила Анатоліївна, аналітик Аналітичного центру Асоціації міст України, кандидат педагогічних наук

Суркова Ганна Павлівна, керівник Кіровоградського відділення МАПО, директор Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості

 

Контакти

03148, м. Київ, пр-т Л. Курбаса, 2-А
Тел.: (044) 407-07-94
Моб.: (096)337-15-81
E-mail: [email protected] 
Міжнародна асоціація
позашкільної освіти

Кафедра позашкільної освіти
Інженерно-педагогічний факультет
НПУ імені М. П. Драгоманова

Ми в соцмережах